CUPLAND


2004 y?l?nda Gaziantep merkezli kurulan firmam?z Kuruldu?u günden bugüne kadar özellikler IRAK ve Ortado?u Pazar?nda yapt??? ihracatlarla k?sa sürede sektöründe an?lan bir firma kimli?i kazanm??t?r.

Üretim ve ticari faaliyetlerini gaziantep 5. Organize sanayi bölgesinde devam ettiren BARAN-TUR'un ürün yelpazesi çe?itlilik göstermektedir.

?hracat yapt??? bölgelerde güvenilir ticaret anlay???ndan taviz vermeden, gücünü her geçen y?l daha da artt?rmakta, vizyon sahibi yap?s?n? yat?r?mlarla daha da geli?tirmektedir.

Tüketicisinin memnuniyetini, hizmetinin en önemli gere?i gören firma, kalite standartlar?n? tüketici beklentilerine göre düzenlemekte kararl? duru?unu sergilemektedir.

Baran-Tur'un yenilikçi ve rekabetçi gücü ile kriz yönetimine uygun esnek yap?s?, firman?n pazardaki her türlü olumsuz geli?meye kar?? kendini koruyan ve en az hasarla bu dönemleri atlatabilmesinin en önemli kriteri olmu?tur.

Genç Yönetim Kadrosu, teknolojiyi takip eden, geli?meleri izleyen, profesyonel ekibi, Baran-Tur'un k?sa sürede daha neler yap?labilece?i konusunda ipuçlar? vermektedir.

Grup Firmalar?m?z


- BARAN-TUR ?N?AAT ?Ç VE DI? T?C. LTD. ?T?.
- TYT MÜHEND?SL?K VE TAAHHÜT
- DOMINION SULAMA TARIMSAL ALET ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.
- AGNELLO BES? Ç?FTL??? SAN VE T?C LTD ?T?
- UNIFEED HAYVANCILIK SAN VE T?C LTD ?T?